Some μ-SKY train runs are out of service , but please be aware that these changes are not reflected in the timetables.

สนามบินนานาชาติญี่ปุ่นตอนกลาง ↔ สถานีหลัก

ตารางเวลาจากสนามบินนานาชาติญี่ปุ่นตอนกลางไปยังสถานีหลัก

สถานี ตารางเวลา
จินงุมะเอะ คะนะยะมะ
เมเท็ตสึนะโงะยะ
วันธรรมดา | วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ |
โคะโนะมิยะ เมเท็ตสึอิชิโนะมิยะ
เมเท็ตสึกิฟุ
วันธรรมดา | วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ |
ชิริว ฮิงะชิโอะกะซะกิ โทะโยะฮะชิ วันธรรมดา | วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ |
อิวะกุระ โคะนัน อินุยะมะ
อินุยะมะยุเอ็น ชินอุนุมะ ชินกะนิ
วันธรรมดา | วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ |

ตารางเวลาจากสถานีหลักไปยังสนามบินนานาชาติญี่ปุ่นตอนกลาง

สถานี ตารางเวลา
เมเท็ตสึนะโงะยะ คะนะยะมะ
จินงุมะเอะ
วันธรรมดา | วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ |
เมเท็ตสึกิฟุ เมเท็ตสึอิชิโนะมิยะ
โคะโนะมิยะ
วันธรรมดา | วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ |
โทะโยะฮะชิ ฮิงะชิ โอะกะซะกิ ชิริว วันธรรมดา | วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ |
ชินกะนิ ชินอุนุมะ อินุยะมะยุเอ็น
อินุยะมะ โคะนัน อิวะกุระ
วันธรรมดา | วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ |

ค่าโดยสาร/ระยะเวลาเดินทาง

ระยะเวลาเดินทางจะบอกระยะเวลาที่สั้นที่สุดรวมระยะเวลาในการเปลี่ยนเส้นทางแล้ว ด้วยเหตุนี้ ระยะเวลาเดินทางอาจจะแตกต่างออกไป ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับรถไฟ/สายที่ใช้บริการ คุณต้องใช้ตั๋วรถไฟชั้นหนึ่ง "μTicket" (360 เยน) เพื่อขึ้นขบวนรถชั้นหนึ่งของ μ-SKY Limited Express,
Rapid Limited Express หรือ Limited Express

สถานีขาออก สถานีขาเข้า ค่าโดยสาร ระยะเวลาเดิน
ทาง
สนามบินนานาชาติญี่ปุ่นตอนกลาง เมเต็ตสึนะโงะยะ 890 เยน 28 นาที
คะนะยะมะ 830 เยน 24 นาที
จินงุมะเอะ 760 เยน 21 นาที
เมเท็ตสึกิฟุ 1,370 เยน 56 นาที
เมเท็ตสึอิชิโนะมิยะ 1,150 เยน 46 นาที
โคะโนะมิยะ 1,090 เยน 41 นาที
ชินอุนุมะ 1,370 เยน 63 นาที
อินุยะมะ 1,370 เยน 58 นาที
อิวะกุระ 1,090 เยน 43 นาที
ชิริว
(เปลี่ยนเส้นทางที่จินงุมะเอะ)
1,090 เยน 47 นาที
โทะโยะตะชิ
(เปลี่ยนเส้นทางที่จินงุมะเอะและชิริว)
1,370 เยน 78 นาที
ฮิงะชิโอะกะซะกิ
(เปลี่ยนเส้นทางที่จินงุมะเอะ)
1,270 เยน 56 นาที
โทะโยะฮะชิ
(เปลี่ยนเส้นทางที่จินงุมะเอะ)
1,670 เยน 76 นาที