ตั๋วรถไฟชั้นหนึ่ง (μTicket)
(μ= ตัวอักษรกรีกที่ออกเสียงว่า มิว)

  1. รถไฟของ The μ-SKY Limited Express, Rapid Limited Express และ Limited Express มีตู้รถไฟชั้นหนึ่ง ซึ่งต้องใช้ตั๋วรถไฟและตั๋วรถไฟชั้นหนึ่งด้วย (ตั๋วนี้มีราคา 360 เยนและเรียกว่า "μTicket")
  2. คุณต้องใช้ตั๋วรถไฟชั้นหนึ่ง (วันที่และเวลารถออก หมายเลขที่นั่ง พื้นที่การเดินทางที่ระบุไว้บนตั๋ว) คู่กับตั๋วรถไฟเพื่อขึ้นรถไฟชั้นหนึ่ง
  3. ที่นั่งทุกที่บนรถไฟชั้นหนึ่งจะสำรองไว้ด้วยตั๋วรถไฟชั้นหนึ่ง ในกรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบต้องการที่นั่ง คุณต้องใช้ตั๋วโดยสารรถไฟสำหรับเด็กคู่กับตั๋วรถไฟชั้นหนึ่ง
  4. หากคุณขึ้นรถไฟชั้นหนึ่งโดยไม่มีตั๋วรถไฟชั้นหนึ่ง คุณต้องจ่ายค่าโดยสารบนรถ (ด้วยเงินสดหรือใช้คูปอง μTicket) ในกรณีที่คุณขึ้นรถไฟชั้นหนึ่งโดยไม่มีตั๋วรถไฟชั้นหนึ่ง คุณสามารถจ่ายค่าโดยสารบนรถได้เลย แต่ในกรณีนี้ คุณจะไม่ได้รับการสำรองที่นั่ง ดังนั้น คุณอาจจะไม่มีที่นั่ง
    หากไม่มีที่นั่งว่าง
  5. ตั๋วรถไฟชั้นหนึ่งมีให้บริการล่วงหน้าหนึ่งเดือนก่อนวันเดินทางและเปิดจำหน่ายระหว่างเวลา 5:10 น. ถึง 00:15 น. (เวลาทำการของสถานี)
  6. ตั๋วรถไฟชั้นหนึ่ง (μTicket) จะใช้ไม่ได้หลังจากรถไฟคันที่ระบุในตั๋วได้ออกจากสถานีไปแล้ว หากคุณพลาดรถไฟ คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนตั๋วหรือขอคืนเงินได้
ตั๋วรถไฟชั้นหนึ่ง (μTicket)

รถไฟที่ต้องใช้ตั๋ว μTicket
(μ= ตัวอักษรกรีกที่ออกเสียงว่า มิว)

รถไฟชั้นหนึ่ง

รถไฟของ The μ-SKY Limited Express, Rapid Limited Express และ Limited Express มีตู้รถไฟชั้นหนึ่ง ซึ่งต้องใช้ตั๋วรถไฟและตั๋วรถไฟชั้นหนึ่งด้วย (ตั๋วนี้มีราคา 360 เยนและเรียกว่า "μTicket") เมื่อคุณซื้อตั๋ว μTicket ที่นั่งจะสำรองไว้ ในกรณีที่คุณขึ้นรถไฟชั้นหนึ่งโดยไม่มีั๋ตั๋ว

รถไฟชั้นหนึ่งทั้งหมด (μ-SKY)

รถไฟชั้นหนึ่งและรถไฟธรรมดา

* รถไฟธรรมดาใช้เพียงตั๋วรถไฟเท่านั้น