ข้อมูลตั๋ว

วิธีการขึ้นรถไฟสายเมเท็ตสึ

ซื้อตั๋วรถไฟไปยังจุดหมายปลายทางของคุณก่อนขึ้นรถไฟคุณสามารถซื้อตั๋วได้
ที่เครื่องจําหน่ายตั๋วอัตโนมัติและช่องขายตั๋วรถไฟของ The μ-SKY Limited Express,
Rapid Limited Express และ Limited Express มีตู้รถไฟชั้นหนึ่ง ซึ่งต้องใช้ตั๋วรถไฟ
และตั๋วรถไฟชั้นหนึ่งด้วย (ตั๋วนีมีราคา 360 เยนและเรียกว"μTicket") เมื่อคุณซื้อ
ตั๋ว μTicket ที่นั่งจะสำรองไว้ ในกรณีที่คุณขึ้นรถไฟชั้นหนึ่งโดยไม่มีตั๋วรถไฟชั้นหนึ่ง
คุณสามารถจ่ายค่าโดยสารบนรถได้เลย อย่างไรก็ตคุณจะไม่ได้รับการสำรองที่นั่ง
ในกรณีนี้

ตั๋วรถไฟ

ตั๋วรถไฟแบ่งออกเป็นหลายประเภท ตั๋วที่ซื้อจากเครื่องขายตั๋วอัตโนมัติจะเป็นตั๋วโดยสารแบบธรรมดา ค่าโดยสารจะขึ้นอยู่กับระยะทางที่ไปและ
ค่าโดยสารของเด็ก (อายุ 6 - 12 ปี) จะเป็นครึ่งหนึ่งของค่าโดยสารของผู้ใหญ่ (ปัดขึ้นครั้งละ 10 เยน) ตั๋วหนึ่งใบจะใช้ได้กับผู้โดยสารหนึ่งคน
เท่านั้น หากแวะลงที่สถานีอืน่ตั๋วนั้นจะใช้ไม่ได้อีก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ประจําสถานี

ตั๋วโดยสารธรรมดา

  1. ตั๋วเที่ยวเดียวมีอายุ 1 วันและตั๋วไปกลับมีอายุ 2 วันนับจากวันที่ซื้อตั๋ว
  2. ตั๋วเที่ยวเดียวมีอายุ 1 วันและตั๋วไปกลับมีอายุ 2 วันนับจากวันที่ซื้อตั๋ว
ตั๋วโดยสารธรรมดา

บัตรผู้โดยสารประจำ

  1. บัตรผู้โดยสารประจำแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ บัตรผู้โดยสารประจำสำหรับนักเรียนและบัตรผู้โดยสารประจำสำหรับบุคคลทั่วไป บัตรมีอายุ
    1 เดือน 3 เดือนหรือ 6 เดือน
  2. คุณสามารถซื้อบัตรใหม่ได้ล่วงหน้า 7 วันก่อนวันที่ใช้งานครั้งแรก
    • คุณสามารถต่ออายุบัตรได้ล่วงหน้า 14 วันก่อนวันหมดอายุ
  3. หากต้องการข้อมูลเรื่องเวลาและสถานที่ที่ใช้บัตรผู้โดยสารประจำ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำสถานี

ตั๋วโดยสารแบบกลุ่ม

หากผู้โดยสารมากกว่า 25 คนรวมกลุ่มและวางแผนที่จะเดินทางในเส้นทางเดียวกัน โปรดติดต่อสถานีหรือศูนย์บริการของสถานีล่วงหน้า ในบางกรณี มีส่วนลดให้สำหรับการเดินทางเป็นกลุ่ม