สรุปเส้นทางรถไฟนะโงะยะ

เส้นทางรถไฟนะโงะยะหรือที่เรียกกันว่า "เมเท็ตสึ" เป็นเครือข่ายรถไฟที่เชื่อมต่อเมืองหลักในจังหวัดไอชิและกิฟุเครือข่ายรถไฟแห่งนี้มีระยะทาง
รวม 444.2 กิโลเมตร ซึ่งทำให้เครือข่ายรถไฟแห่งนี้เป็นเส้นทางรถไฟเอกชนที่ยาวเป็นอันดับสามของญี่ปุ่นรองจากบริษัทคินเต็ตสึคอร์ปปอเรชันและ
บริษัทโทะบุเรลเวย์ เส้นทางรถไฟสามารถมาถึงสนามบินนานาชาติญี่ปุ่นตอนกลาง (สถานีเซ็นแทรร์บนสายสนามบิน) ได้โดยใช้เวลา 28 นาทีจากสถานีเมเท็ตสึนะโงะยะ พื้นที่ตอนกลางของประเทศเป็นที่ตั้งของบริษัทมากมาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และบริษัท
ข้ามชาติในกลุ่มการผลิต สายสนามบินและสถานีสนามบินนานาชาติญี่ปุ่นตอนกลางช่วยให้เมเต็ตสึสามารถรองรับทั้งนักท่องเที่ยวทั่วไปและ
กลุ่มนักธุรกิจได้ด้วยการบริการเข้าใช้สนามบินทั้งส่วนภายในประเทศและระหว่างประเทศ นอกจากนี้ เครือข่ายเส้นทางรถไฟเมเท็ตสึยังครอบคลุม
แหล่งท่องเทียวทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเทียวตามฤดูกาลและสถานที่ซึ่งคุณสามารถเพลิดเพลินกับอาหารท้องถิ่น