ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ:ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกของแต่ละสถานี(สายโควะ)
音声読み上げソフトをご利用のお客様へ。

สายโควะ / ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกของแต่ละสถานี

ชื่อสถานี ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก หมายเลขโทรศัพท์
หมายเหตุ
โอตากาวะ 0562-32-0236
 
ทาคาโยโกะสุกะ 0562-32-0236(สถานีโอตากาวะ)
 
มินามิคากิยะ 0562-32-0236(สถานีโอตากาวะ)
 
ยาวาตะชินเด็น 0562-32-0236(สถานีโอตากาวะ)
 
ทัตสึมิกาโอกะ 0562-32-0236(สถานีโอตากาวะ)
 
ชิราซาวะ 0562-32-0236(สถานีโอตากาวะ)
 
ซาคาเบะ 0562-32-0236(สถานีโอตากาวะ)
 
อากุอิ 0562-32-0236(สถานีโอตากาวะ)
 
อุเอได 0562-32-0236(สถานีโอตากาวะ)
 
ฮันดะกุจิ 0562-32-0236(สถานีโอตากาวะ)
 
สุมิโยชิโจ 0562-32-0236(สถานีโอตากาวะ)
 
ชิตะฮันดะ 0569-21-2000
 
นาราวะ 0562-32-0236(สถานีโอตากาวะ)
 
อาโอยามะ 0562-32-0236(สถานีโอตากาวะ)
 
อาเกะ 0562-32-0236(สถานีโอตากาวะ)
 
ชิตะทาเคโตโย 0562-32-0236(สถานีโอตากาวะ)
 
ฟุกิ 0569-72-0311
 
โควะกุจิ 0562-32-0236(สถานีโอตากาวะ)
 
โควะ 0569-82-0016