ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ:ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกของแต่ละสถานี(สายชิคโค)
音声読み上げソフトをご利用のお客様へ。

สายชิคโค / ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกของแต่ละสถานี

ชื่อสถานี ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก หมายเลขโทรศัพท์
หมายเหตุ
โอเอะ 052-611-2793
 
ฮิงาชินาโกย่าโค 052-683-7840(สถานีคานะยามะ)