ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ:ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกของแต่ละสถานี(สายสนามบิน)
音声読み上げソフトをご利用のお客様へ。

สายสนามบิน / ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกของแต่ละสถานี

ชื่อสถานี ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวก หมายเลขโทรศัพท์
หมายเหตุ
โทโคนาเมะ 0569-35-3851
 
รินคูโทโคนาเมะ 0562-32-0236(สถานีโอตากาวะ)
 
ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ 0569-34-2482